ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Быным я ещанэ Людмилэ адыгэбзэмрэ литературэмрэ я егъэджакIуэ IэщIагъэр зригъэгъуэтащ. Бзылъхугъэу щыIэм я нэхъ лъапIэм — анэм — и махуэр ди къэралым зэрыщагъэуврэ илъэс м нэ-сащ. Прозэ Мышэрэ Бышэрэ Елберд Хьэсэн БжьыхьэкIэ 5. Гъащ1э к1ыхь Тхьэм къуит! Гуауэм и1ыгъыу зигу хъуар махэ Гуф1эгъуэ 1эпл1эм занщ1эу йохуэж. Хъупсырджэн Хьэмидбий Къартулрэ мыщэ пщэхумрэ

Добавил: Kegul
Размер: 35.80 Mb
Скачали: 38908
Формат: ZIP архив

Жаборовский 8 info infourok. Нало Жансэхъу Нало Жансэхъу Акъсырэ Залымхъан Акъсырэ Залымхъан Журт Биберд Журт Биберд Дэтхэнэ зы 1уэхугъуэми лъабжьэ хуэхъуам хъуэхъу хужа1эж. Тхьэмокъуэ Бэрасбий Тхьэмокъуэ Бэрасбий 6.

Текст песни Сиlакъым анэ гумащlэ, слова песни

Анэ гумащIэм, анэшхуэ IэфIым, щхьэгъусэ пэжым, унэгуащэ IэкIуэлъакIуэм гъащIэм щызыхуигъэувыжа къалэнхэм дапщэщи я нэхъыщхьэ дыдэт быным я акъылымрэ гупсысэмрэ бян, ахэр лъэпкъ хабзэмрэ нэмысымрэ къыщIэгъэтэджэныр, хьэл дахэрэ щэн екIурэ яхэлъхьэныр. Адыгагъэр бэшэчыгъэщ, 1эдэбагъщ, 1эсагъэщ, л1ыгъэщ. Ар ф1ыуэ зыщ1э ик1и къызыгуры1уэ ц1ыхубз гуащ1аф1эщ къуажэ дом культурэм и худож.

Бывало после такой беседы я еду обратно домой, и глаза мои наполняются слезами от предоставленной возможности, оттого как я чувствую положительные изменения в себе! Тхьэгъэпсэу Увжыкъуэ Адыгагъэ Хьэту Пётр ГъуэрыгъуапщкIуэ Ар лъыр зыгъэжанщ,ц1ыхур зыгъэдахэщ,хьэл-щэн дахэрди лъэпкъым и 1эдэбагъыр,и щэныф1агъыр на1уэ къэзыщ1щ.

  БАРБАРА КАРТЛЕНД НЕВИННАЯ ОБМАНЩИЦА СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

«Шыхулъагъуэ». Адыгэ сайт Сайтым итхэр | «Шыхулъагъуэ». Адыгэ сайт

Сценкэ -Дэтхэнэ зы лъэпкъми я усэр къызэралъытэр абы и нагъыракъым, ат1э абы ц1ыху гъащ1эм щищ1эфырщ. КъытеIэбакъым си щхьэфэм сэ зэи АдэIэ щабэ жыхуаIэр. Я бзэм зегъэужьын,я зэхэщ1ык1ым зегъэубгъун. Бейтыгъуэн ФатIимэ ГъащIэм къыддытетщ Теунэ Хьэчим Теунэ Хьэчим Хьэлимэт гъэм Сэрмакъ къуажэм къыщалъхуащ. ЩоджэнцIыкIу Нурий Зегъэш пшагъуэм 5.

Бын дапщэ уи1эми бесплатно скачать песню в MP3 формате на телефон

Хъуэжэ Жаннэ «КъудамэщIэ» — япэ тхылъ 1. Елмэс Аулдин Елмэс Аулдин щхьэгэусэ Тэмэму, нэмыс пхэлъу утыку уитыныр. Умыдзыхэ, Нэхъ мащIэу пщIыхьхэм егупсыс. Нэхущ Мухьэмэд Маржэ, адыгэхэ!

Аброкова Светлана Хасанбиевна Нэгумэ Шорэ Идар Темрыкъуэ и хъыбар Тубай Мухьэмэд Тубай Мухьэмэд Псэ къабзэр, гу щабэр, пэжыгъэр ц1ыхум бгъэдэлъмэ сыт хуэдэ насып гъащ1эм хуигъэфащэрэ ахэр зыбгъэдэлъ ц1ыхум? Хьэх Сэфарбий IуэхумыщIэ-хущIэмыхьэ Ахэр лъэпкъым и къек1уэк1ык1ар къэзыгъэлъагъуэщ,щэнхабзэ и лъэныкъуэк1э лъэпкъым и фэеплъщ.

КIурашын Алий ЖыIэгъуэхэр Иджыри Биографие къытхуегъэхь Тхыбзэм къигъэщ1 дунейм,бзэм и къулеягъэ псоми я щэхухэр ди пащхьэ къизылъхьэ ц1ыхубз гуащ1аф1эхэщ мыхэр. А псом щынэмыщ1а, ахэр гъащ1эм и къежьап1эщ — ахэр анэщ. Къыпхуебжэк1ынкъым ар, ат1э дедэ1уэнщ къык1элъык1уэ усэм.

  ГЕОГРАФИЯ 8 ПЯТУНИН СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Похожие файлы